دومین سمینار راهکارهای ارتقا مدارس غیر دولتی و مراکز آموزشی

13 اردیبهشت 98 | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دومین سمینار راهکارهای ارتقای مدارس غیر دولتی با حضور جمعی از مدیران مدارس غیردولتی مدعوین و مهمانان از تمام نقاط ایران، برای بهبود هر چه بهتر نظام آموزشی کشور 13 اردیبهشت ماه 98 در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد