تیزر  کارگاه آموزشی IFS در شهر زیبای شیراز

گوشه هایی از کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی که در تاریخ 12 آذر سال جاری در شهر زیبای شیراز برگزار گردید.