تیزر کارگاه آموزشی IFS در پایتخت فرهنگی ایران؛ اصفهان

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در تاریخ 14 آذرماه سال جاری در پایتخت فرهنگی ایران؛ شهر زیبای اصفهان برگزار گردید.