تیزر  کارگاه آموزشی ارتقای مدیران مدارس در قزوین

گوشه هایی از کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی که در تاریخ 7 آذرماه سال جاری در شهر قزوین برگزار گردید.