تیزر کارگاه آموزشی ارتقای مدیران مدارس

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در روز پنج شنبه 21 آذر ماه سال جاری، در شهر کرج برگزار گردید.

تیزر کارگاه آموزشی ارتقای مدیران مدارس

کارگاه آموزشی مدیران مدارس غیر دولتی در روز پنج شنبه 21 آذر ماه سال جاری، در شهر کرج برگزار گردید.

مضامین این کارگاه:

کاهش هزینه در مدارس همراه با افزایش کیفیت با سخنرانی دکتر امیر گیلانپور

چگونگی تدوین استراتژی در مدرسه با سخنرانی استاد سعید علوی راد

 
قوانین کار و تامین اجتماعی ویژه‌ی مدارس غیر دولتی با سخنرانی استاد رضا حیدری