چرا ریاضیات آسان؟

مصاحبه تصویری خبرگزاری مدارس آینده (IFS) با سرکار خانم دکتر سحر دعایی؛ قائم مقام مدیر عامل آکادمی پرورش هوش آریا، صاحب امتیاز و برگزارکننده ریاضیات آسان در کشور