چرا ریاضیات آسان؟ (قسمت دوم)

مصاحبه خبرگزاری مدارس آینده (IFS) با جناب مهندس مومنی؛ مدیرعامل آکادمی پرورش هوش آریا