تیزر  کارگاه آموزشی مدارس آینده ایران، ویژه ی مدیران و موسسان مدارس غیردولتی از سراسر ایران؛ برای اولین بار در شهر زیبای رشت- قسمت دوم

سخنرانی جناب دکتر امیر گیلانپور با موضوع کاهش هزینه همراه با افزایش کیفیت در کارگاه آموزشی یک روزه رشت- ۱۷ بهمن ماه سال جاری