تیزر  کارگاه آموزشی مدارس آینده ایران، ویژه ی مدیران و موسسان مدارس غیردولتی از سراسر ایران؛ برای اولین بار در شهر زیبای رشت- قسمت سوم

سخنرانی جناب دکتر عارف ترابی با موضوع کاربرد واقعی مهارت های زندگی در مدارس، در کارگاه آموزشی یک روزه رشت- ۱۷ بهمن ماه سال جاری