تیزر  کارگاه آموزشی مدارس آینده ایران، ویژه ی مدیران و موسسان مدارس غیردولتی از سراسر ایران؛ برای اولین بار در شهر زیبای رشت- قسمت چهارم

سخنرانی جناب استاد حسن ملکیان با موضوع ارتباط سالم و پایدار از منظر تئوری انتخاب، در کارگاه آموزشی یک روزه رشت- ۱۷ بهمن ماه سال جاری