تیزر  کارگاه آموزشی مدارس آینده ایران، ویژه ی مدیران و موسسان مدارس غیردولتی از سراسر ایران؛ برای اولین بار در شهر زیبای رشت- قسمت پنجم

سخنرانی چندی از معلمان محترم مجتمع آموزشی پیشگامان ایران با موضوع روش های آموزشی خلاق و ایده های جدید، در کارگاه آموزشی یک روزه رشت - ۱۷ بهمن ماه سال جاری