مدیر مدرسه

 

یک مدرسه هوشمند و برتر از نگاه سیستم جامع مدیریتی کلاسه، مدرسه ای است که بصورت جریانی مداوم، هم سو و همگام با نوآوری ها و تکنولوژی های روز دنیا، دائماً در حال ارتقا و بروزرسانی خود باشد و این مهم، جز از طریق درایت و دوراندیشی مدیر مدرسه بعنوان راهبر اصلی آن، عملی نمی گردد.

بی شک درسیستم آموزش و پرورش هر کشور،  نقش و جایگاه مدیر مدرسه یا آموزشگاه، برای مدیریت مدرسه و مدیریت آموزشگاه، بسیار حساس، کلیدی و قابل توجه است.

مدیر مدرسه کسی است که که سنگینی کلیه ی مسئولیتها و برقراری ثبات و نظم در مدرسه به نحو احسن را برعهده دارد و بی شک، موفقیت یا شکست یک واحد آموزشی، ارتباط مستقیم به شایستگی و یا عدم شایستگی مدیریت مدرسه یا مدیریت آموزشگاه خواهد داشت.

لازمه ی موفقیت درهر امری، بالا بردن دانش و اطلاعات تخصصی ما در آن حیطه می باشد و طبیعتاً، هر قدر اهمیت آن مسئله بیشتر باشد، نیاز بیشتری هم به آن احساس خواهد شد.